เด่น 3-8 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

03-30

53-35

08-80

58-85

เด่น 2-0 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

21-12

27-72

01-10

07-70