ม้าสีหมอก 1/8/63

เด่นบนได้ แก่ 4-7

วิ่งบน ได้แก่ 4

ชุดสองตัวบน ได้แก่ 43-49-94-79

เด่นล่าง ได้แก่ 0-6

วิ่งล่าง ได้แก่ 0

จับคู่สองตัวล่าง ได้แก่ 04-08-64-68